Traject

Aanmelding
Een traject start met de aanmelding. In de praktijk zal dat een telefonisch contact zijn, waarbij u aangeeft wat het probleem is. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt hiervoor een intakeformulier per email, dat u voorafgaand aan het gesprek dient in te vullen en terug te mailen/mee te nemen.

protect-450593__180

 

Intakegesprek
Een intakegesprek wordt bij voorkeur gehouden met beide ouders / verzorgers, zonder aanwezigheid van het betreffende kind. De vragen uit het intakeformulier zijn de basis voor het gesprek. Uit de antwoorden die u heeft ingevuld probeer ik een beeld te vormen van het concrete probleem. Samen gaan we in het gesprek de hupvraag zo concreet mogelijk formuleren. Vervolgens nemen we gezamenlijk een besluit of een traject voldoende uitzicht geeft op het oplossen van het probleem, of dat er mogelijk andere hulp een beter passende oplossing biedt.
Een intakegesprek is gebaat bij openheid, zodat de doelstelling en de te verwachten resultaten van het traject zo optimaal mogelijk kunnen worden vastgesteld.
Aan de hand daarvan stellen we dan een overeenkomst op naar een model vanuit de beroepsvereniging, dat u en ik samen ondertekenen.

children-450925__180
Het coachingstraject

Het traject bestaat uit een aantal sessies met het kind, meestal zes tot acht, afhankelijk van de problematiek en de voortgang van het traject. In principe zijn de ouders /verzorgers hierbij niet aanwezig, tenzij het voor de voortgang beter is dat (een van) de ouders /verzorgers wel aanwezig zijn.
Het einde van een sessie bestaat in de meeste gevallen uit een korte samenvatting en een terugkoppeling naar de ouders /verzorgers en worden de thuisopdrachtjes kort besproken.
Het is ook mogelijk een oudersessie te plannen, waarbij het kind niet aanwezig is.
De eerste sessie staat in het teken van kennismaking met het kind, waarbij de hulpvraag aan de orde komt. Mochten er tussen de formulering van de hulpvraag van het kind en de ouders /verzorgers verschillen zijn, dan is de hulpvraag van het kind leidend.
Vertrouwen is de onmisbare basis voor een goed verloop van een traject en daar moet allereerst aan worden gewerkt.
Vervolgens gaan uw kind en ik aan de slag. Vanuit vertrouwen en in een veilige setting gaan we werken aan oplossingen, die aansluiten bij de hulpvragen van uw kind. In een aantal situaties geef ik kleine huiswerkopdrachtjes mee, die uw kind thuis mag uitvoeren. U mag hierbij helpen, het is belangrijk dat het kind zich door u gesteund weet. Ik verwacht dan ook dat u tijdens het gehele traject betrokkenheid toont.
Na een vijf- of zestal sessies wordt een voortgangsgesprek gepland, waarin we gaan kijken of er nog meer sessies nodig zijn of dat de doelstellingen al behaald zijn, anders gezegd, of uw kind met mijn ondersteuning zichzelf weer kan redden.
beach-514842__180 
Evaluatie
Dit is een afsluitend gesprek, waarbij we bespreken wat er gedaan is tijdens het traject, hoe uw kind zich nu voelt, en of het voldoende bagage heeft gekregen om verder te kunnen.

Soms wordt er door ouders gekozen voor een follow-up gesprek na een aantal maanden, om te bekijken of het een blijvende oplossing is of dat er wellicht nog aanvullende hulp nodig is.