Traject


Aanmelding

Een traject start met de aanmelding, waarbij u aangeeft wat het probleem is. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt hiervoor een intakeformulier per email, dat u voorafgaand aan het gesprek dient in te vullen en terug te mailen/mee te nemen.


Intakegesprek
Een intakegesprek wordt bij voorkeur gehouden met beide ouders/verzorgers zonder aanwezigheid van het betreffende kind. Samen gaan we in het gesprek de hulpvraag zo concreet mogelijk formuleren.


Vervolgens nemen we gezamenlijk een besluit of een traject voldoende uitzicht geeft op het oplossen van het probleem of dat er mogelijk andere hulp een beter passende oplossing biedt.
Aan de hand daarvan stellen we dan een overeenkomst op naar een model vanuit de beroepsvereniging die u en ik samen ondertekenen.

Het coachingstraject


Het traject bestaat uit een aantal sessies met het kind, meestal zes tot acht, afhankelijk van de problematiek en de voortgang van het traject.
Het einde van een sessie bestaat in de meeste gevallen uit:


een korte samenvatting en een terugkoppeling naar de ouders/verzorgers en worden de thuisopdrachtjes kort besproken.

De eerste sessie staat in het teken van kennismaking met het kind, waarbij de hulpvraag aan de orde komt. Mochten er tussen de formulering van de hulpvraag van het kind en de ouders/verzorgers verschillen zijn, dan is de hulpvraag van het kind leidend.

Vertrouwen is de onmisbare basis voor een goed verloop van een traject en daar moet allereerst aan worden gewerkt.Vervolgens gaan uw kind en ik aan de slag. Vanuit vertrouwen en in een veilige setting gaan we werken aan oplossingen die aansluiten bij de hulpvraag van uw kind. In een aantal situaties geef ik kleine huiswerkopdrachtjes mee die uw kind thuis mag uitvoeren. U mag hierbij helpen, het is belangrijk dat het kind zich door u gesteund weet.


Na een vijf- of zestal sessies wordt een voortgangsgesprek gepland waarin we gaan kijken of er nog meer sessies nodig zijn of dat de doelen al behaald zijn, anders gezegd, of uw kind zichzelf zonder ondersteuning weer kan redden.


Evaluatie

Dit is een afsluitend gesprek waarbij we bespreken wat er gedaan is tijdens het traject, hoe uw kind zich nu voelt en of het voldoende bagage heeft gekregen om verder te kunnen.


Soms wordt er door ouders gekozen voor een follow-up gesprek na een aantal maanden om te bekijken of er wellicht nog aanvullende hulp nodig is.

ONZE DIENSTEN

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!